ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานเภสัชสนเทศทางยา #บัญชียาหลักแห่งชาติ