ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ผู้บริหาร


1. ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม

2. ภญ.เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร

หัวหน้างานบริการจ่ายยา

3. ภญ.อรปภา ชัยเลิศวานิช

หัวหน้างานผลิตยา

4. ภก.วิชัย ก้องเกียรตินคร

5. ภญ.ผันสุ  ชุมวรฐายี

หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์

หัวหน้างานสารสนเทศทางยาและสนับสนุนบริการเภสัชกรรม

6. ภญ.สายพิณ สายดำ

รองหัวหน้างานบริการจ่ายยาอาคาร สว.

7. ภญ.ยุพาพร พนมอุปถัมภ์

รองหัวหน้างานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคารกจ.

8. ภญ.นันทพรรณ์ ชัยนิรันดร์

รองหัวหน้างานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน อาคารกจ.

9. ภญ.อุษณีย์ เอื้อจริยากุล

รองหัวหน้างานบริการจ่ายยาอาคาร กว.

10. นางสาวสุรัดดา สายสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


10 วันที่แล้ว
เกี่ยวกับ