ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

คณะกรรมการเภสัชกรรม


1.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                                                                      ประธานกรรมการ

2.    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์                                                 รองประธานกรรมการ

3.    รองคณบดีศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ                             กรรมการ

4.    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง       กรรมการ

5.    หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                         กรรมการ     

6.    หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์                                                            กรรมการ

7.    หัวหน้าสาขาวิชาจักษุวิทยา                                                                  กรรมการ

8.    หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์                                                             กรรมการ

9.    หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา                                                                กรรมการ

10.    หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยา                                                               กรรมการ

11.    หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู                                                      กรรมการ

12.    หัวหน้าสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา                                                         กรรมการ

13.    หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์                                                          กรรมการ

14.    หัวหน้าสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา                                      กรรมการ

15.    หัวหน้าสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก                                                    กรรมการ

16.    หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์                                                     กรรมการ

17.    หัวหน้าสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์                                                   กรรมการ

18.    หัวหน้างานบริการพยาบาล                                                     กรรมการ

19.    รองหัวหน้างานบริการพยาบาล ฝ่ายคลินิกบริการ                       กรรมการ

20.    หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม                                                      กรรมการและเลขานุการ

21.    หัวหน้างานบริหารคลังเวชภัณฑ์                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่1

22.    หัวหน้างานสารสนเทศทางยาฯ                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2

23.  นางสาวศมน อนุตรชัชวาลย์                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

3 วันที่แล้ว
เกี่ยวกับ