ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

คณะกรรมการเภสัชกรรม


1.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                                         ประธานกรรมการ

2.    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร                     รองประธานกรรมการ

3.    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายวางแผน                   กรรมการ

4.    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก        กรรมการ

5.    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริการผู้ป่วยใน          กรรมการ

6.    หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์                                 กรรมการ

7.    หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา                                        กรรมการ

8.    หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์                                    กรรมการ

9.    หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา                                       กรรมการ

10.    หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา                                       กรรมการ

11.    หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู                               กรรมการ

12.    หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา                                   กรรมการ

13.    หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์                                    กรรมการ

14.    หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา                 กรรมการ

15.    หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก                                กรรมการ

16.    หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์                                  กรรมการ

17.    หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์                                 กรรมการ

18.    หัวหน้างานบริการพยาบาล                                    กรรมการ

19.    รองหัวหน้างานบริการพยาบาล ฝ่ายคลินิกบริการ        กรรมการ

20.    หัวหน้างานเภสัชกรรม                                         กรรมการและเลขานุการ

21.    หัวหน้าหน่วยคลังเวชภัณฑ์                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22.    เภสัชกรหน่วยเภสัชสนเทศ                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

32 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับ