ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

คณะอนุกรรมการเภสัชกรรม


คณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้รักษาโรคทางจิตและระบบประสาท
ประกอบด้วย
 

1. ศาสตราจารย์สมศักดิ์  เทียมเก่า                                   เป็นประธานอนุกรรมการ

2. ศาสตราจารย์จินตนา สัตยาศัย                                เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์                   เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง                    เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์สุรชัย แซ่จึง                                            เป็นอนุกรรมการ

6. รองศาสตราจารย์อำนาจ กิจควรดี                                เป็นอนุกรรมการ

7. รองศาสตราจารย์พนารัตน์ รัตนสุวรรณ                       เป็นอนุกรรมการ

8. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ                    เป็นอนุกรรมการ

9. รองศาสตราจารย์ภัทรี พหลภาคย์                             เป็นอนุกรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล ศานติพิพัฒน์                  เป็นอนุกรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม                      เป็นอนุกรรมการ

12. อาจารย์แพทย์หญิงมธุรส บูรณศักดา                       เป็นอนุกรรมการ

13. อาจารย์แพทย์หญิงนันทพร จิตพิมลมาศ                        เป็นอนุกรรมการ

14. อาจารย์แพทย์หญิงยุวดี อิฐรัตน์                              เป็นอนุกรรมการ

15. นายวิชัย  ก้องเกียรตินคร                                       เป็นอนุกรรมการ

16. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                             เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

17. นางสาวธนิดา  นันทะแสน                                      เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


คณะอนุกรรมการพิจารณายาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ และวัคซีน
ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ภิรุญ มุตสิกพันธุ์                                 เป็นประธานอนุกรรมการ

2. ศาสตราจารย์วิภา รีชัยพิชิตกุล                                    เป็นอนุกรรมการ

3. ศาสตราจารย์ภพ โกศลารักษ์                                     เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์วิสูตร รีชัยพิชิตกุล                              เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ                        เป็นอนุกรรมการ

6. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์                       เป็นอนุกรรมการ

7. รองศาสตราจารย์เอื้อมเดือน ประวาฬ                              เป็นอนุกรรมการ

8. รองศาสตราจารย์อรพิน อนุตรพงษ์พันธ์                          เป็นอนุกรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เรืองวรรณศักดิ์                             เป็นอนุกรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอเดือน คามวัลย์                        เป็นอนุกรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบดี มีสิงห์                                 เป็นอนุกรรมการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริวัฒน์ ภู่เงิน                                เป็นอนุกรรมการ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิ์ อภิญญาณกุล                             เป็นอนุกรรมการ

14.อาจารย์แพทย์หญิงจตุพร ดวงกำ                                เป็นอนุกรรมการ

15. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                          เป็นอนุกรรมการ

16. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                                เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

17. นางสาวธนิดา  นันทะเสน                                         เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                         

 

คณะอนุกรรมการพิจารณายาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร                          เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์สุดา วรรณประสาท                              เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์บูรพา ปุสธรรม                                   เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข                     เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์แพรว โคตรุฉิน                                  เป็นอนุกรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต วงศ์พุทธะ                                     เป็นอนุกรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์                   เป็นอนุกรรมการ

8. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                                 เป็นอนุกรรมการ

9. นางสาวเพียงเพ็ญ  ชนาเทพาพร                                  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวเพียงขวัญ  นครรัตนชัย                                 เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการพิจารณายาเคมีบำบัด
ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา จันทร์สูง                                     เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ทวีโชค วิษณุโยธิน                              เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์                            เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์พัชรี คำวิลัยศักดิ์                                 เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์จาริญญ์ จินดาประเสริฐ                        เป็นอนุกรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมแข สุขประเสริฐ                               เป็นอนุกรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ โสมอินทร์                                      เป็นอนุกรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล                  เป็นอนุกรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล                    เป็นอนุกรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ สาธิตการมณี                      เป็นอนุกรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมาศ กาญจนวาศ                        เป็นอนุกรรมการ

12. อาจารย์แพทย์หญิงวัชรีพร ตีระมาศวณิช                       เป็นอนุกรรมการ

13. นางรัชฎาพร สุนทรภาส                                          เป็นอนุกรรมการ

14. นางสาวอรปภา  ชัยเลิศวาณิช                                   เป็นอนุกรรมการ         

15. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                              เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

16. นางสาวเพียงขวัญ นครรัตนชัย                                   เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการพิจารณายาต้านพิษและยาช่วยชีวิต

1. รองศาสตราจารย์สุดา  วรรณประสาท                           เป็นประธานอนุกรรมการ

2. ศาสตราจารย์พลพันธ์  บุญมาก                                   เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์อนุพล  พาณิชย์โชติ                            เป็นอนุกรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน                         เป็นอนุกรรมการ

5. อาจารย์แพทย์หญิงสุอาภา ธีระกุล                                เป็นอนุกรรมการ

6. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                          เป็นอนุกรรมการ

7. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                                เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   

8. นางสาวดวงเดือน  อังกลมเกลียว                                  เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้รักษา Metabolic disorders (เฉพาะ Bone-metabolic)
ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ฉัตรเลิศ  พงษ์ไชยกุล                               เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์วรลักษณ์ สมบูรณ์พร                           เป็นอนุกรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ บุญรอด                              เป็นอนุกรรมการ

     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร เทียมเก่า                               เป็นอนุกรรมการ

     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยะ พันธ์ชัย                                 เป็นอนุกรรมการ

     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์                      เป็นอนุกรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ เอี้ยงฮง                           เป็นอนุกรรมการ

8. อาจารย์นายแพทย์ภัทร วิรมย์รัตน์                                เป็นอนุกรรมการ

9. อาจารย์แพทย์หญิงจินต์ โสธรวิทย์                                เป็นอนุกรรมการ

10. นายวิชัย  ก้องเกียรตินคร                                        เป็นอนุกรรมการ

11. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                              เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

12. นางสาวปราณี  สื่อเจริญ                                         เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

           

คณะอนุกรรมการพิจารณาสารอาหารให้โดยวิธีพิเศษ
ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ประณิธิ  หงสประภาส                            เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์วีระเดช  พิศประเสริฐ                            เป็นอนุกรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  สาธิตการมณี                      เป็นอนุกรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์                        เป็นอนุกรรมการ

5. อาจารย์แพทย์หญิงสุชาอร  แสงนิพันธ์กูล                       เป็นอนุกรรมการ

6. นายวิชัย ก้องเกียรตินคร                                            เป็นอนุกรรมการ

7. นางสาวเพียงเพ็ญ  ชนาเทพาพร                                  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ                  

8. นางสาวศมน  อนุตรชัชวาลย์                                       เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

หน้าที่

  1. เสนอความเห็น พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเสนอยาเข้าหรือออกจากเภสัชตำรับ จากสาขาวิชาที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การเสนอยาเข้าเภสัชตำรับของโรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมพิจารณาต่อไป
  2. เสนอความเห็น พิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายการสั่งใช้ยาในกลุ่มยาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาล เสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมพิจารณาต่อไป
  3. ส่งเสริมการใช้ยาในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการรักษาที่ถูกกำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลการใช้ยาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
3 วันที่แล้ว
เกี่ยวกับ