ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

คณะอนุกรรมการเภสัชกรรม


คณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้รักษาโรคทางจิตและระบบประสาท
ประกอบด้วย
 

1. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  เทียมเก่า                                เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ณรงค์  เอื้อวิชญาแพทย์                         เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์นิรมล  พัจนสุนทร                                 เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์พูนศรี  รังษีขจี                                     เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์นวนันท์  ปิยะวัฒน์กูล                             เป็นอนุกรรมการ

6. รองศาสตราจารย์สมชาย  ศรีร่มโพธิ์ทอง                           เป็นอนุกรรมการ

7. รองศาสตราจารย์จินตนา  สัตยาศัย                                 เป็นอนุกรรมการ

8. รองศาสตราจารย์สุรชัย  แซ่จึง                                      เป็นอนุกรรมการ

9. รองศาสตราจารย์วิมลรัตน์  ศรีราช                                  เป็นอนุกรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอเดือน  คามวัลย์                         เป็นอนุกรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุ  เกษรศิริ                                   เป็นอนุกรรมการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  กิจควรดี                              เป็นอนุกรรมการ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชเยนทร์  ดวงทองพล                      เป็นอนุกรรมการ

14. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                            เป็นอนุกรรมการ

15. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                                 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

16. นางสาวธนิดา  นันทะแสน                                          เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณายาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ และวัคซีน
ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์เพลินจันทร์  เชษฐ์โชติศักดิ์                         เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์  วีระวัฒนตระกูล                       เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ภิรุญ  มุตสิกพันธุ์                                  เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ภพ  โกศลารักษ์                                   เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์สงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ                        เป็นอนุกรรมการ

6. รองศาสตราจารย์สุดา  วรรณประสาท                               เป็นอนุกรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติวรรณ  วิปุลากร                              เป็นอนุกรรมการ

8. อาจารย์อรพิน  อนุตรพงษ์พันธ์                                       เป็นอนุกรรมการ

9. อาจารย์อรรถพล   ติตะปัญ                                           เป็นอนุกรรมการ

10. อาจารย์วีระพัฒน์  ชาติบัญชาชัย                                  เป็นอนุกรรมการ               

11. อาจารย์มธุรส  บูรณศักดา                                          เป็นอนุกรรมการ

12.  นายวิชัย  ก้องเกียรตินคร                                         เป็นอนุกรรมการ

 13. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                          เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

14.  นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                               เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                         

 

คณะอนุกรรมการพิจารณายาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล                      เป็นประธานอนุกรรมการ

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์  วงศ์สวัสดิวัฒน์                 เป็นอนุกรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยสิทธิ์  วงศ์วิภาพร                      เป็นอนุกรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงชัย  ว่องกลกิจศิลป์                   เป็นอนุกรรมการ

5ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  คงบุญเกียรติ                  เป็นอนุกรรมการ

6. อาจารย์ฐิติ  จันทร์เมฆา                                         เป็นอนุกรรมการ

7. นางสาวแพรว  โคตรุฉิน                                          เป็นอนุกรรมการ

8. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                         เป็นอนุกรรมการ

9. นางสาวเพียงเพ็ญ  ชนาเทพาพร                               เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวเพียงขวัญ  นครรัตนชัย                              เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


คณะอนุกรรมการพิจารณายาเคมีบำบัด
ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์สุรพล  เวียงนนท์                                   เป็นประธานอนุกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  ศิริจีระชัย                               เป็นรองประธานอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์วินัย  ศิริชาติวาปี                                   เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์โอวตือ  แซ่เซียว                                   เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เกียรติพีรกุล                              เป็นอนุกรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมเดือน  ประวาฬ                             เป็นอนุกรรมการ    

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมแข  สุขประเสริฐ                            เป็นอนุกรรมการ

8. อาจารย์คมสันต์  ธำรงค์อนันตสกุล                                    เป็นอนุกรรมการ

11. อาจารย์องอาจ  โสมอินทร์                                          เป็นอนุกรรมการ

12. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                             เป็นอนุกรรมการ

13. นางผันสุ  ชุมวรฐายี                                                  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

14. นางสาวอรปภา  ชัยเลิศวาณิช                                      เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณายาต้านอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์
ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์รัตนวดี  ณ นคร                               เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ศักดา  ไชกิจภิญโญ                     เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์บุญเกิด  คงยิ่งยศ                        เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์พนารัตน์  รัตนสุวรรณ                    เป็นอนุกรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนารี  แก้วฤดี                         เป็นอนุกรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา  อารยาวิชานนท์                เป็นอนุกรรมการ

7. อาจารย์สมชาย  เรืองวรรณศักดิ์                            เป็นอนุกรรมการ

8. อาจารย์ผาติ  อังคสิทธิ์                                      เป็นอนุกรรมการ

9. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                     เป็นอนุกรรมการเลขานุการ

10. นางสาวธนิดา  นันทะแสน                                 เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้รักษา Metabolic disorders (เฉพาะ Bone-metabolic)
ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์อวยพร  ปะนะมณฑา                                  เป็นประธานอนุกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ฉัตรเลิศ  พงษ์ไชยกุล                                 เป็นอนุกรรมการ

3.รองศาสตราจารย์สุกรี  สุนทราภา                                     เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ศุภศิลป์  สุนทราภา                                เป็นอนุกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์สุดา  วรรณประสาท                               เป็นอนุกรรมการ

6.อาจารย์พัทธ์ปิยา  สีระสาพร                                           เป็นอนุกรรมการ

7. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                              เป็นอนุกรรมการ

8. นางยุพาพร  พนมอุปถัมภ์                                              เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวศมน  อนุตรชัชวาลย์                                         เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

           

คณะอนุกรรมการพิจารณาสารอาหารให้โดยวิธีพิเศษ
ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล                      เป็นประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ประณิธิ  หงสประภาส                            เป็นอนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ  มนิมนากร                            เป็นอนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์อนัน  ศรีพนัสกุล                                   เป็นอนุกรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระเดช  พิศประเสริฐ                           เป็นอนุกรรมการ

6. อาจารย์สงวนโชค  ล้วนรัตนากร                                     เป็นอนุกรรมการ

7. อาจารย์เอกพงษ์  สาธิตการมณี                                     เป็นอนุกรรมการ

8. นางรัชฎาพร  สุนทรภาส                                              เป็นอนุกรรมการ

9. นางสาวเพียงเพ็ญ  ชนาเทพาพร                                     เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวศมน  อนุตรชัชวาลย์                                       เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

หน้าที่

  1. เสนอความเห็น พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเสนอยาเข้าหรือออกจากเภสัชตำรับของภาควิชาต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ (evidence based) และหลักเกณฑ์การเสนอยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลต่อไป
  2. ส่งเสริมการใช้ยาในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการรักษาที่ถูกกำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลการใช้ยาที่เป็นกลุ่มเป้า
32 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับ