ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66049376808

โครงการ ซื้อซื้อ Paclitaxel 300 mg Injection จำนวน 1,500 ไวอัล โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก