ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66049378924

โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการยา Montelukast 10 mg Tablet จำนวน 417,200 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการยา Montelukast 10 mg Tablet จำนวน 417,200 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก
2 18 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการยา Montelukast 10 mg Tablet จำนวน 417,200 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)