ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66059015691

โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Itopride 50 mg Tablet จำนวน 118,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Itopride 50 mg Tablet จำนวน 118,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก
2 07 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Itopride 50 mg Tablet จำนวน 118,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก
3 03 พฤศจิกายน 2566 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Itopride 50 mg Tablet จำนวน 118,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)