ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66059354805

โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง