ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66069115828

โครงการ ซื้อซื้อ Levoceterizine 5 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 ประกาศราคากลางซื้อซื้อ Levoceterizine 5 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก
2 07 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อซื้อ Levoceterizine 5 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก
3 17 พฤศจิกายน 2566 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อซื้อ Levoceterizine 5 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก
4 ประกาศราคากลางซื้อซื้อ Levoceterizine 5 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก
5 20 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อซื้อ Levoceterizine 5 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)