ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 67019179397

โครงการ ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการ tacrolimus 1 mg prolonged-release capsule จำนวน 875,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 10 มกราคม 2567 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการ tacrolimus 1 mg prolonged-release capsule จำนวน 875,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการ tacrolimus 1 mg prolonged-release capsule จำนวน 875,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 22 มกราคม 2567 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการ tacrolimus 1 mg prolonged-release capsule จำนวน 875,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 22 มกราคม 2567 เอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการ tacrolimus 1 mg prolonged-release capsule จำนวน 875,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)