ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 67019251071

โครงการ ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1,400 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 15 มกราคม 2567 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1,400 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1,400 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 23 มกราคม 2567 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1,400 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 23 มกราคม 2567 เอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1,400 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1,400 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)