ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 67019291991

โครงการ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการยา linagliptin 5 mg film-coated tablet จำนวน 327,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)