ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 882-2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์


คณะอนุกรรมการเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2565-2567

มีหน้าที่ดังนี้

1.  เสนอความเห็นพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเสนอยาเข้าหรือออกจากเภสัชตำรับของจากภาควิชาที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การเสนอยาเข้าเภสัชตำรับของโรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมพิจารณาต่อไป

2.    เสนอความเห็นพิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายการสั่งใช้ยาในกลุ่มยาที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลเสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมพิจารณาต่อไป

3.  ส่งเสริมการใช้ยาในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการรักษาที่ถูกกำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลการใช้ยาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

22 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง