ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

คำสั่งคณะแพทย์ ที่827-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์


คณะกรรมการเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มีหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบายด้านยาและการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลรวมถึงการจัดทำ Medication incidents เพื่อรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดในโรงพยาบาล

2.  จัดทำและปรับปรุงบัญชียาโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน

3.  กำหนดรับรองเวชปฏิบัติที่เป็นแนวทางให้แก่ผู้สั่งใช้ยา

4.   เป็นที่ปรึกษาของแพทย์และผู้บริหารฯเกี่ยวกับการใช้ยาในโรงพยาบาล

5. พิจารณายาที่จะนำเข้ามาไว้ในเภสัชตำรับโดยใช้เกณฑ์คัดเลือกซึ่งประกอบด้วย ข้อบ่งชี้ ประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัยความเสี่ยง และต้นทุน เพื่อให้มีรายการยาเท่าที่จำเป็น

6.     กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

7. กำหนดระบบการจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยและกำกับติดตามการประเมินการใช้ยาของโรงพยาบาล (Drug Utilization Review Program)โดยศึกษาความถี่ของการใช้ยาแต่ละชนิดและแต่ละกลุ่มตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (Frequencyof use of individual drugs and therapeutic categories) ค่าใช้จ่ายของยาในโรงพยาบาล(Cost of medication) อุบัติการณ์ของการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ของยาและปฏิกิริยาต่อกันของยา(Adverse drug interaction

17 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง