ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ #ราคากลางยา